خانه / مطالب مفید / سری بالای کولر آبی

سری بالای کولر آبی

یکی از قسمت هایی که بدنه کولر را مهار میکند سریع بالای کولر است سری بالایی کولر شاسی را به همدیگر متصل کرده و باعث شکل گرفتن بدنه کولر میشود نکته مهم در رابطه با سری بالای کولر این است که باید شیمی به سمت بالا داشته باشد تا در زمستان آب بر روی آن جمع نگردد

و یکی دیگر از نکات بسیار مهم این است که باید با سایه بان مناسب آن را پوشاند تا گرم نگردد و بدین طریق میتوان سرمای کولر را بیشتر کرد طرح‌هاییهایی که روی سریع کولر ایجاد می‌شود و شیارهایی که تزئینی زده میشود جهت افزایش استحکام است تا ورق پیچ نخورده و تاب و ندارد